Kodukord

Kinnitatud:

Jõgeva Lasteaia Rohutirts hoolekogu

22.01.2023 protokoll  nr 1-2/2

Jõgeva Vallavalitsus

  Jõgeva Lasteaed Rohutirts

Kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest ning teistest lasteaiategevust puudutavatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav rühmades ja direktori juures.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.4. Kodukord tehakse lapsevanemale ja lasteasutuse töötajatele teatavaks allkirja vastu.

1.5 Lapsevanem kohustub kasutama e-lasteaia infosüsteemi Eliis.

1.6 Kõik adressaatidele Eliisi kaudu saadetud info loetakse kättesaaduks.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Lapse lasteasutusse toomine ja kojuviimine ei tohi üldjuhul segada une-ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevust.

2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja kirjalikult volitatud esindajatele. Volituse kestvus on 1 õppeaasta.

2.4. Rühma töötajal on keelatud last anda üle selleks volitamata isikule. Kirjaliku volituse esitab lapsevanem direktorile.

2.5. Lasteaia töötajal on õigus põhjendatud kahtluse korral, lapse turvalisuse huvides, keelduda lapse üleandmisest volitatud isikule. Iga juhtum lahendatakse juhtumipõhiselt.

2.6 2.6 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat kontakttelefonil, rühma emailil või Eliisi keskkonnas.

2.7. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 30 minutit peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.8. Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat esimesel võimalusel ELIISi keskkonnas või rühma kontaktidele, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

2.9. Lapse kindlustamiseks toiduga lapse lasteaeda tagasituleku päeval, peab lapsevanem rühma teavitama eelmisel tööpäeval hiljemalt kella 12.00-ks, rühma e-maili, ELIISi või kontakttelefoni teel.

2.10. Lapsevanema kontaktandmete muutumisest tuleb teatada koheselt oma lapse rühmaõpetajale või juhtkonnale.

2.11 Laps ja saatja sisenevad lasteaeda ning lahkuvad lasteaiast oma rühma uksest.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest ning kehalise koormuse taluvusest lapse vanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).

3.8. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.11.  Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Lapse riidekapi hoiab korras lapsevanem.

3.12. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.13. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.14. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.15. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

3.17 Kui lapsevanemal käivad lapsed erinevates rühmades, siis tuleb kasutada rühma viimisel rühma välimist sissepääsu, mitte lasteaia üldkoridore ja lahkuda rühmast sama teed.

3.18  Lasteaia ruumides toimuvatel koosviibimistel ja üritustel ning rühmaruumides (v.a. rühma riietusruum) ei tohi viibida välisjalanõudes..

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse peab olema välditud.

4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele. 4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

4.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on rühma töötajad helkurvestides.

4.10. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia õuealal videovalve.

4.11. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

4.13. Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõidul peavad lapsed kandma kiivrit ja soovitavalt ka põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.14. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.15. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. 4.16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.17. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.18. Lasteaia hoones ja õuealal ei ole lubatud suitsetada, tarvitada alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.

4.19 Pidudel või üritustel tehtud pildid ja videod on asutusesiseseks kasutamiseks rühmades ning Eliisi keskkonnas. Lapsevanem pildistab lasteaias lapsi vaid isiklikuks otstarbeks, kuid ei levita neid avalikes allikates, nt.facebookis. Piltide ja videote kajastamiseks kodulehel, ajakirjanduses ja meedias kinnitab õppeaasta alguses lapsevanem oma nõusolekut allkirjaga.

Käesolev Kodukord hakkab kehtima 01.9. 2023. Kodukorra muutmiseks (täiendamiseks) on vanemal õigus teha kirjalik ettepanek direktorile või hoolekogule. Otsuse Kodukorra muutmiseks teeb hoolekogu lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

Olen tutvunud lasteaia Rohutirts kodukorraga ja võtan täitmiseks.

Jrk. nr.kuupäevLapse nimiLapsevanema nimiAllkiri
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.