Õppeaasta eesmärgid

JÕGEVA LASTEAED ROHUTIRTS 2021/2022. ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Õppeaasta eesmärgid:

  • Õppetegevustes kasutatakse robootika- ja digivahendeid
  • Õppetegevustesse on lõimitud liikumisi, kasutatakse õuesõpet
  • Lastel on kujunenud sotsiaal-emotsionaalsed oskused
  • On koostatud sisehindamise aruanne 2018/2019-2020/2021
  • Personal on motiveeritud saavutama töös häid tulemusi
  • Lastevanemad on kaasatud rühma tegevuste kavandamisel, tegevustes
  • Arendatud on infotehnoloogilisi vahendeid