Hoolekogu ülesanded

Jõgeva Linnavolikogu 26.02.2015 määrus nr 33 “Jõgeva Lasteaia Rohutirts põhimäärus” §16 ja Jõgeva Vallavolikogu 28.03.2019 määruse nr 84 “Jõgeva Lasteaia Rohutirts põhimääruse muutmine” p.2, p.3, p.10.

§ 16.  Hoolekogu

 (1) Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

 (3) Õpetajate esindaja valib lasteasutuse pedagoogiline nõukogu.

 (4) Rühma vanemate esindaja valitakse rühma vanemate koosolekul.

 (5) Valla esindaja määrab vallavolikogu.

 (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 (7) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (8) Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

 (9) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) kinnitab direktori koostatud kodukorra;
 7) otsustab teisi hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (10) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.