Lasteaiast

Meie lasteaed asub Jõgeva kesklinnas, Rohu tänaval. Lasteaias on 11 rühma: 2  sõimerühma ja 9  aiarühma (1 tasandusrühm). Me tegutseme renoveeritud majas alates  2010 aastast.

 Tervistedendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku liikmeks saime 2003 aastal.
  Meie lasteaed liitus “Kiusamisest vabaks!” metoodikaga 2012.aastal. Praeguseks on meie lasteaiast metoodikaga liitunud 6 rühma. 
Lasteaed Rohutirts on avatud esmaspäevast reedeni kella 7.00-18.00-ni, valverühm aiarühmade lastele kella 18.00-19.00-ni.
Laste loominguga saab tutvuda I korruse koridorides.

MISSIOON

Jõgeva Lasteaia Rohutirts kõikide töötajate missiooniks on tagada lastehoid ning luua tingimused kõigi laste arenguks ja toetada iga lapse arengut, sõltumata tema võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.

VISIOON

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt vanemad, kogukond ja üldsus.

LASTEAIA VÄÄRTUSED
Oleme Ratsionaalsed. Otsime varasemast tõhusamaid lahendusi, mis tagaksid eesmärgi
saavutamise võimalikult säästval viisil. Meie tegutsemine ja otsused on sellised, mis
arvestavad kokkuhoidlikkuse põhimõtet.


Oleme Omanäolised ja koostöövalmid. Oleme usaldusväärsed, õiglased ja koostööle
avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame oma
partnereid ning nende seisukohti. Oleme lastehoius ning õppe- ja kasvatusvaldkondades
parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega. Võtame üle
kaasaegseid metoodikaid ja jagame paremaid töökogemusi. Meie tegevus on arusaadav
nii kolleegidele, partneritele kui ka avalikkusele.


Oleme Hoolivad. Hoolime igast lapsest ja töökaaslasest,


Oleme Usaldusväärsed. Tagame turvalise keskkonna. Püüame üheskoos luua vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt võimalikult turvalise keskkonna, mis annab nii
lastele kui ka personalile turva- ja heaolutunde.


Edendame Tervislikke eluviise. Meie jaoks on tähtis nii laste kui töötajate tervis. Järgime
tervislikke eluviise ning kujundame neid lastel läbi tervislikke eluviise edendavate
tegevuste. Arvestame lapse võimete, loomupäraste annete, huvide ja vajadustega, tagades
lapse igakülgse arengu.


Oleme Innovaatilised. Oleme arenemisvõimelised ja uuendusmeelsed ning avatud uutele
ideedele ja nende ellurakendamisele.


Oleme Rõõmsameelsed, viisakad, sallivad, heasoovlikud. Suhtume üksteisesse
positiivselt.


Oleme Tegutsemistahtelised ja loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust
iseendas ja lastes, et luua uudseid lahendusi. Me ei paku lastele valmis lahendusi, vaid
innustame neid ise mõtlema ning teadmisi ja oskusi omandama, lahendusi leidma.


Oleme Sallivad. Arvestame teiste mõtete, tunnete ja kogemustega, oleme valmis toetama
ja abistama. Lapsega suhtlemisel laskume tema tasandile, kuulame alati ära ka tema
arvamuse ja arvestame sellega.

Maskotiks on meil rohutirts RUUDI. Ta on rõõmus, heasüdamlik ja uudishimulik ümbritseva vastu.

Meie lasteaed saab Euroopa Liidu koolikava toetust PRIA-lt.